Postopek pridobitve listin za vozila

Postopki za izdajo Poročila in Zapisnika, izdajo Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu in izdajo Potrdila Zveze SVS o mladodobnem vozilu so enaki:  

  1. Lastnik vozila poda zahtevek na svoje ali najbližje društvo Zveze SVS (glej povezavo) v obliki izpolnjenega Evidenčnega lista (glej povezavo), na katerega pripiše, da poleg Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu ali Potrdila Zveze SVS o mladodobnem vozilu potrebuje tudi Poročilo (na dnu obrazca).
  2. Sledi ogled in ocenitev vozila, ki ga opravi Tehnični komisar Zveze SVS, kraj ogleda je po dogovoru.
  3. Tehnični komisar preko svojega društva dostavi celotno dokumentacijo o vozilu predsedniku Tehnične komisije Zveze SVS.
  4. Po preveritvi podatkov in če vozilo izpolnjuje pogoje, izda Tehnična komisija Poročilo, Izkaznico ali Potrdilo, katerega vrne v društvo, ki je zanj zaprosilo.
  5. Tehnični komisar društva, po plačilu ustrezne pristojbine, preda lastniku vozila original Poročila in Zapisnik o ogledu starodobnika, Izkaznico ali Potrdilo.
  6. Kandidat navedeno dokumentacijo preda pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti.

Skupaj z izdajo Poročila, bo za vse člane društev Zveze SVS, istočasno izdana tudi »Izkaznica Zveze SVS o starodobnem vozilu«. V kolikor pa lastnik že veljavne izkaznice potrebuje tudi Poročilo, lahko zanj zaprosi preko svojega društva, kjer Poročilo dobi brezplačno.

Za tiste lastnike vozil, ki še niso člani enega od društev Zveze SVS, bo Zveza SVS izdala Poročilo in ob tem istočasno tudi pravico do naknadne brezplačne izdaje Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu po kandidatovi včlanitvi v enega od društev Zveze SVS (v Evidenčni list se navede, da kandidat še ni član društva Zveze SVS).

Cena za izdajo Poročila je enaka kot cena za izdajo Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu.

Izkaznice FIVA ID Card in FIVA Youngtimer Certificate

Lastnik vozila lahko zaprosi za izdajo mednarodne izkaznice FIVA ID Card za starodobno vozilo ali FIVA Youngtimer Certificate za mladodobno vozilo. Postopek je naslednji:

  1. Interesent najprej na spletnem naslovu http://www.fivamembers.org ustvari svoj uporabniški račun s pomočjo katerega bo kasneje lahko vnašal podatke o vozilu. Pri tem dobi svoje uporabniško ime in določi geslo za dostop (geslo si je treba zapomniti in uporabljati istega ves čas postopka). Po vnosu svojih osnovnih osebnih podatkov in oddaji le-teh, bo sistem v kratkem času poslal potrditev vnosa in vabilo k nadaljevanju vnosa osnovnih podatkov o vozilu.
  2. Interesent vnese osnovne podatke o vozilu in jih odda v sistem. Pri tem uporabi svoje uporabniško ime in geslo, ki ga je ustvaril v prvi točki. Sistem nato preveri ali je v podatkovni bazi FIVA že zavedeno vozilo z enakimi ali zelo podobnimi podatki in vozilu dodeli enoznačno kodo FRN, ki spremlja to vozilo ne glede na lastništvo. Sistem potrdi vnos in pošlje vabilo k nadaljevanju vnosa podatkov o vozilu. Interesent se takrat tudi dogovori s tehničnim komisarjem Zveze SVS o izdelavi izkaznice in glede plačila pristojbine za izkaznico.
  3. Interesent v vprašalnik, ki mu je na voljo na spletni strani, vnese podrobne podatke o vozilu. Nujen je vnos 55 podatkov, vključno s petimi fotografijami (¾ spredaj, ¾ zadaj, motorni prostor z leve strani, motorni prostor z desne strani, armaturna plošča z voznikovega sedeža). Zelo priporočljivo pa je, da interesent vnese tudi čim več ostalih tehničnih podatkov, dokumentov in fotografij in na ta način ustvari dober tehnični opis vozila za različne kasnejše namene.
  4. Ko so v sistem vneseni vsi zahtevani podatki sledi dogovor s tehničnim komisarjem za ogled vozila in sam ogled vozila. Če so vsi podatki skladni in če je vozilo primerno za pridobitev izkaznice, bo tehnični komisar najprej izpisal začasno izkaznico za pregled njene pravilnosti in nato še končno obliko izkaznice, ki jo dobi lastnik vozila.

Pojasnilo o zakonodaji  

Javna agencija za varnost prometa RS, sektor za vozila, na osnovi Zakona o Motornih Vozilih (Ur.l. RS štev. 75/17) v pravilih Usmeritve za postopek pridobitve statusa starodobnega vozila  – starodobnik, za potrebe izvajalcev – Kontrolni organ št. (B29-01.09.2017-R4.0) določa:

»lastnik vozila mora za podelitev statusa starodobnega vozila, pridobiti in predložiti Kontrolnemu organu za ugotavljanje skladnosti in istovetnost vozila, tudi »Poročilo o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »Zapisnik o oceni starodobnega vozila«.  Poročilo in Zapisnik  izda organizacija za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.« 

Zveza SVS, ki je uradni predstavnik in zastopnik organizacije FIVA v Sloveniji z vlogo FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »Poročila o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila«  in »Zapisnika o ocenitvi«, tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku.

Poročilo in Zapisnik je potrebno pridobiti za naslednja starodobna vozila:
– Za vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji (nakup ali uvoz iz tujine),
– Za vozila, ki so že registrirana v Sloveniji in v evidencah še nimajo vpisanega statusa starodobnega vozila,
– Za vozila, ki so bila v Sloveniji že pred 1. majem 2004 a zanje ne obstajajo dokumenti o registraciji ali nakupu (lastnik mora pridobiti izjavo o lastništvu na osnovi Stvarno pravnega zakonika pri Upravni enoti R Slovenije).

Strokovne organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje ugotavljanja skladnosti vozil najdete na:
http://www.avp-rs.si/vozila/primeri-iz-prakse/uvoz-vozila-iz-tujine
(glej strokovne organizacije)

Naročilo kovinske tablice SVS

Estetsko in kvalitetno medeninasto Identifikacijsko tablico SVS vašega starodobnika, lahko naročite ob veljavni Izkaznici SVS, pri vašem matičnem društvu članu Zveze SVS.

Tablica je elipsaste oblike, enotne velikosti  150 x 94 mm.

Društvo naroči tablico pri Tehnični komisiji SVS. Rok dobave od naročila je cca 15 dni.